Arbets- och miljömedicin (LU)

Avdelningen för arbets- och miljömedicin (AMM) tillhör institutionen för laboratoriemedicin (Lund) vid medicinska fakulteten, Lunds universitet. Vid AMM finns fem forskargrupper med inriktning mot följande områden: hälsorisker av metaller, epidemiologi och miljömedicin, miljöbetingad luftvägssjukdom, beteendemedicin, samt arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen. Varje år publiceras ett hundratal forskningsrapporter. AMM:s personal bedriver också en omfattande utbildningsverksamhet.

Avdelningen är integrerad med Verksamhetsområde Arbets- och MIljömedicin vid Labmedicin Skåne.

Kontakt

Projektansvarig: [mailto: NN@med.lu.se]

Arbets- och miljömedicin (GU)

Arbets- och miljömedicin är en integrerad verksamhet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet. Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress. Vår vision är ”ett hälsofrämjande arbetsliv och omgivningsmiljö”.

Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset utreder ohälsa relaterad till arbetslivet och omgivningsmiljön i Västra Götalandsregionen och Norra Halland.

Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet bedriver forskning inom fyra huvudsakliga områden: Epidemiologi och inflammation, Ljudmiljö och hälsa, Arbetsförmåga, ergonomi och organisation samt Toxikologi och miljömedicin.

Kontakt

Projektansvarig: [mailto: NN@gu.se]

Ergonomi och Aerosolteknologi (LTH)

Inom Ergonomi och aerosolteknologi forskar vi kring samspelet mellan människan och omgivande miljö och vad detta betyder för utformning av teknik, tekniska system och organisationer. Detta område kallas ofta människa-tekniksystem.

Samtidigt som vi har djup i vår forskning, med världsledande laboratorier inom aerosolteknologi, termisk miljö och visualisering, kan vi också visa upp en stor bredd med förmåga till helhetssyn över disciplingränserna. Vår verksamhet kännetecknas av att nästan alltid ingå i ett större sammanhang, som en del av omfattande och komplexa studier.

Kontakt

Projektansvarig: [mailto: NN@design.lth.se]