WP3. Interventionsstudier- “age management” i offentlig sektor och i minre privata företag

Projektledare: Gunnar Ahlborg (2016 Agneta Lindegård Andersson) och Per Odenrick (2015 Gerd Johansson)

Verksamhet 2013-2015

Den kunskap som genererats i WP 1 och 2 tyder på att problematiken med förtida utträde ur arbetslivet är särskilt framträdande i vård- och omsorgssektorn. Några av orsakerna till detta är fysiskt och mentalt betungande arbetsuppgifter, oregelbundna arbetstider, samt små möjligheter till arbetsanpassning och kompetensutveckling.

Inom WP 3 har två forskarteam i Lund och Göteborg under 2015 utformat en arbetsplatsinriktad intervention som vänder sig till chefer och HR-specialister (eller annan stabspersonal) i syfte att främja kunskap, metoder och strategier för ett förlängt arbetsliv bland äldre arbetstagare. Projektet bygger på den kunskap som är framtagen under de första tre åren av projektet i WP1 och WP2. De första tre åren i WP3 har därför främst varit inriktat på att upparbeta ett förtroende och samarbete med verksamheterna för att nu under de kommande tre åren genomföra interventionerna. Forskargruppen i Göteborg kommer att rikta denna insats mot ett tiotal organisationer inom kommunal vård- och omsorg samt mindre sjukhus inom Västra Götalandsregionen. Forskargruppen i Lund kommer även att inkludera mindre och medelstora industriföretag (livsmedelsindustri). Under hösten 2015 har Göteborgsgruppen utlyst en doktorandtjänst inom projektet och rekryteringen kommer att avslutas under november månad.

Syftet med detta delprojekt är att öka kunskapen om hur ett mer hållbart arbetsliv till en högre ålder kan åstadkommas genom att utveckla strategier och stöd till chefer och anställda i en aktionsbaserad forskningsdesign.

Plan för det fortsatta arbetet

Under den fortsatta forskningen kommer WP3 att använda en åtgärdsinriktad forskningsansats/intervention för att utveckla hållbara arbetssituationer för äldre arbetstagare. Interventionen kommer att använda krAft-metoden som utvecklats i ett nationellt program under 2000-2009 med 620 SME: s och 20 universitet och högskolor i Sverige (1). De deltagande organisationerna utvecklar nya kunskaper, färdigheter och kompetens, baserat på deras upplevda behov och möjligheter i hemma organisationen.

Chefer och HR-personal från olika verksamheter kommer att tillsammans bilda grupper. Ett team av akademiker och chefer/konsulter med praktisk erfarenhet kommer att utgöra en hörnsten i arbetet. Interventionen kommer att utgå från behov som verksamheterna själva lyfter fram. Dessa behov kommer att utgöra arbetsområden för interventionen och forskningen och metodikutveckling kommer att vara en prioriterad fråga. Vid arbetet kommer de äldre arbetstagarna att betraktas som resurser. Ett område som exempelvis skulle kunna vara av intresse för verksamheterna är arbetstider/arbetsschema och/eller age management.

Det fortsatta arbetet kommer att fokuseras på att få till stånd den planerade interventionen. Detta innebär att ett tiotal organisationer kommer att värvas under våren 2016 för att delta i krAft[1] grupper. Metoden innebär att chefer och HR-ansvariga vid de deltagande organisationerna tillsammans med forskare och praktiker/konsulter identifierar hinder och möjligheter för att genom ändringar och förtydliganden i styr- och/eller policydokument och förändrade arbetssätt och rutiner ge förutsättningar för den äldre arbetskraften att på ett hälsofrämjande sätt förlänga arbetslivet. Två till tre krAft-grupper kommer att bildas med fyra-fem deltagande organisationer i varje grupp. Grupperna kommer att träffas var sjätte vecka under ett års tid. Forskarnas roll under dessa sessioner är att underhålla diskussionerna; hjälpa deltagarna att artikulera relevanta frågeställningar och bjuda in experter för att belysa dessa. Material för värvning av intresserade organisationer är under utarbetande och kommer att vara klart innan årsskiftet 2015-2016. Med hjälp av doktoranden (som börjar sin anställning i november 2015) kommer värvning av organisationer att påbörjas i mitten av februari 2016 och enligt plan vara slutförd innan juli månad 2016. Interventionen kommer således att starta under hösten 2016 och vara slutförd hösten 2017.

Interventionen kommer att följas dels genom intervjuer med deltagarna innan, under och efter intervention, dels genom de eventuella avtryck som interventionen sätter i form av de konkreta förändringar i organisationernas styrdokument, policys, arbetssätt och rutiner. Intervjuguiden är delvis under utveckling inom WP2. Ytterligare en datakälla är organisationernas egna registerdata om sjukskrivningstal, personalomsättning mm. Mätningar kommer att göras före och sex månader efter interventionen (våren 2018). Utöver detta kommer vi att med hjälp av en enkät undersöka arbetsvillkor, arbetsförmåga, motivation för att stanna eller lämna arbetslivet, samt självskattad hälsa bland medarbetare över 50 år i de deltagande organisationerna. Också här kommer vi att utveckla instrumentet utifrån de resultat som framkommit i WP2. Inom ramen för detta projekt kommer individdata endast användas på aggregerad nivå för att få en bild av situationen i de deltagande organisationerna. Vår förhoppning är dock att vi med hjälp av framtida forskningsanslag ska kunna nyttja denna data för långtidsuppföljning av interventionen.

Resultaten från interventionen kommer att utgöra modell för hur olika områden i en organisation kan utvecklas för att möjliggöra ett förlängt arbetsliv. Resultaten kommer att presenteras i en avhandling, vars bidrag till forskningsfältet på sedvanligt vis kommer att läggas fram vid nationella och internationella konferenser, samt i populärvetenskapliga facktidskrifter och annan press.

[1] Norbäck, L.E. Olsson, L.E. & P. Odenrick (2006), Homo pracademicus – om att lära om – om sig själv och sin verksamhet. Bilda förlag, Stockholm.

wp3