WP2. Kvalitativa studier av strategier för längre arbetsliv

Projektledare: Carita Håkansson och Mats hagberg

Verksamhet 2013-2015

Teamets Lundadel har genomfört fokusgrupper med

  • första linjens chefer inom privat och offentlig sektor (äldreomsorgen), med avsikt att studera första linjens chefers attityder till äldre anställda samt age management strategier. Data är analyserad och ett manus är under arbete.
  • anställda över 65 år i privat och offentlig sektor (äldreomsorg), med avsikt att studera dels den enskildes motivation för att arbeta längre, dels betydelsen av balans mellan vardagslivets olika aktiviteter. Data är analyserad och ett manus under arbete för den första delen.

Teamets Göteborgsdel har fokuserat på förhållanden och strategier som kan identifieras hos individer med ett kraftigt förlängt arbetsliv (yrkesverksamma mellan 69 och 75 års ålder). Sju olika fokusgrupper bildades baserat på ett urval av personer födda 1939-45 som i folkhälsokohorten angivit att de förvärvsarbetade minst 50%. Viktiga resultat är att arbetet som självförverkligande och karakteriserat av personalig utveckling, personerna hade tagit kontroll över sin arbetssituation och skapat en frihet i den, de beskrev ett behov av att följa utvecklingen i sitt yrke – att delta i kurser. Personerna karakteriserades av goda psykologiska resurser och positiv affekt och av autonomi. De hade i allmänhet varit friska då de uppnådde 65 års ålder och var tacksamma för det, men de hade också haft en stor flexibilitet och proaktivitet vid olika vändpunkter i livet, en hög grad av ”career crafting”. En slutsats är att man bör finna strukturer för att underlätta sådana skiften och att det bör finnas forum och ekonomiskt stöd från socialförsäkringarna för dem som vill prova nya anställningar, arbetsuppgifter eller utbildningar.

Plan för det fortsatta arbetet

Under hösten 2015 genomförs totalt sex fokusgrupper i Lund och Göteborg med personal som är 55 år och äldre som arbetar inom äldreomsorgen (äldreboende), senare genomförs motsvarande fokusgrupper med hemtjänstpersonal. Fokus i studien är vilka möjligheter och hinder denna grupp ser för att arbeta till 65 eller längre. Materialet blir underlag för en gemensam publikation för de två  teamen. Dessa fokusgrupper, kommer att tillsammans med de tidigare genomförda (65+ och första linjens chefer) att vara en grund för en enkät som skall utformas till första linjens chefer i äldreomsorg och privat sektor för att kvantitativt kartlägga attityder och syn på möjligheter och hinder vad gäller äldre medarbetare.

.